ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาด หมู่ 6 [ 12 ก.ย. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ 8 [ 11 ก.ย. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านโนนทอง ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding) [ 8 ก.ย. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนสามัคคี หมู่ที่ 9 [ 28 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาดหมู่ที่6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 22 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมบ้านหนองพลวง ตำบลหนองบัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรินิกส์(e-bidding) [ 22 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนบ้านนา หมู่ที่ 8 [ 21 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อม บ้านหนองกก อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) [ 21 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 [ 7 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก. 01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมบ้านหนองกก ตำบลโนนเต็ง อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา [ 4 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมบ้านหนองพลวง ตำบลหนองบัว ขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 1,100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ก่อ [ 4 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านโคกคูขาด หมู่ที่ 6 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครรราชสีมา เชื่อม บ้านเมืองทอง ตำบลเมืองเกษตร อ [ 4 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (แบบ บก.01) โครงการประกวดราคาจ้างก่อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา จากเขตติดต่อเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน เชื่อมบ้านโนนมะเกลือ ตำบลหนองหัวฟาน อำเ [ 4 ส.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
จ้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโนนมะเกลือ หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 มี.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 15 พฤษภาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 26 ม.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 13 ม.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
จ้างปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.หนองหัวฟาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 6 ม.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
จ้างเหมาจัดทำรถธิดาพริก โครงการจัดงานวันพริกและของดีอำเภอขามสะแกแสง ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 14 ธ.ค. 2565 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................