องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


อบต.น่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการศึกษาเลิศล้ำ
วัฒนธรรมคู่บ้าน โครงสร้างพื้นฐานมั่นคง ธำรงหลักธรรมาภิบาล