องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นายอภิชาติ สาพิมาน


นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา


จ่าสิบเอกสุภักดิ์ บุญช่วย
นางสาวพิลาวรรณ หารธงชัย นางสาวกนิษฐา หวังแลกลาง
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย


นางวรรณา เสนจัตุรัส
นางสาวพัชราภรณ์ พิมพ์กลาง
ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย ผู้ดูแลเด็กเล็กและปฐมวัย