องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
หัวหน้าส่วนราชการ

นายอริย์ธัช หัตถกิจ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน

นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์ นางดรุณี บุญช่วย นายวุฒิไกร ทวยศิริ
หัวหน้าสำนักปลัด
 ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองช่าง


นายอภิชาติ สาพิมาน

นักวิชาการศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ