องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
กองช่าง

นายวุฒิไกร ทวยศิริ


ผู้อำนวยการกองช่าง


-ว่าง-
นางสาวจุฑามาศ กลิ่นสุคนธิ์
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

นางสาวพิชามญชุ์  กาญจนนพวงศ์

ผู้ช่วยนายช่างโยธา