องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
กองคลัง

นางดรุณี บุญช่วย


ผู้อำนวยการกองคลัง


นางนันท์นภัส  หวังชิดกลาง นางสาวสุพัตร คำมะวัน นางนารีรัตน์ มหานาม
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน  
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวฉันทนา มุ่งแฝงกลาง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้