องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
สำนักปลัด
นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์


หัวหน้าสำนักปลัด


นางสุมาลี ตรีเหรา
นางบัณฑิตา เพชรน้ำแดง นายสมจิตร แป้นกลาง
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นางปนิดา บุญกลาง
นางสาวอรอุมา หวังกึ่งกลาง
-ว่าง-
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
พนักงานขับรถยนต์ (พนักงานจ้างตามภารกิจ)
นายชวน แบขุนทด -ว่าง-
นักการภารโรง (พนักงานจ้างทั่วไป) คนงานทั่วไป