องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
สภาอบต.

 
นายบุญนาค รวมกลาง
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-7253926
 
 
 
นางนวลจันทร์ เพลินขุนทด
นายอริย์ธัช หัตถกิจ
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ : 085-6320493

เบอร์โทรศัพท์ : 081-9556682นายทินกร ผาดกลาง
นายสมศักดิ์ แก่นพุธซา
นายนภน้อม ทัดพิชญางกูร
สมาชิกสภา อบต. เขตที่ 1
สมาชิกสภา อบต. เขตที่ 2
สมาชิกสภา อบต. เขตที่ 4
เบอร์โทรศัพท์ : 099-9344452
เบอร์โทรศัพท์ : 064-8383848
เบอร์โทรศัพท์ : 088-3529709นายปณวัฒน์ จงแจ้งกลาง
นายเจตน์สฤษฏิ์ ฝีมือสาร
นายหาญณรงค์ สนองคุณ
สมาชิกสภา อบต. เขตที่ 5
สมาชิกสภา อบต. เขตที่ 6
สมาชิกสภา อบต. เขตที่ 7
เบอร์โทรศัพท์ : 093-4803378
เบอร์โทรศัพท์ : 092-5417995
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2621499