องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา : www.nongfan.go.th

 
 
คณะผู้บริหาร


คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการการเมือง

                                            
                                                      
                                
นายสมศักดิ์ พิมพ์ปรุ
 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
  เบอร์โทรศัพท์ 081-0060257


นายเสงี่ยม พิมายกลาง
นายดาวเทียม ชดจะโป๊ะ
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เบอร์โทรศัพท์ 090-2491576
เบอร์โทรศัพท์ 093-5653981


นายสง่า ผาดกลาง

เลขานุการนายกองค์กรบริหารส่วนตำบล

เบอร์โทรศัพท์ 080-7950869คณะผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
นายอริย์ธัช  หัตถกิจ


ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


เบอร์โทรศัพท์ 081-9556682


นางดรุณี  บุญช่วย

นายวุฒิไกร  ทวยศิริ
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองช่าง
เบอร์โทรศัพท์ 087-2259745
เบอร์โทรศัพท์ 093-3138297

นายเกียรติศักดิ์  ตั้งพงษ์

นายอภิชาติ  สาพิมาน
หัวหน้าสำนักปลัด

นักวิชาการศึกษา
รักษาราชการแทน ผอ.กองการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ 063-0208918

เบอร์โทรศัพท์ 080-6783306