การขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 29 พ.ย. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 27 พ.ย. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปี 2567 [ 7 พ.ย. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประชาสัมพันธ์การเสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2566 [ 3 เม.ย. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง ราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2566 (ภ.ด.ส.1) [ 6 ก.พ. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน เรื่อง มาตราการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่อสาธารณะ พ.ศ.2566 [ 9 ม.ค. 2566 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. 2565 [ 22 ธ.ค. 2565 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
วันงดสูบบุหรี่โลก [ 31 พ.ค. 2565 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ [ 14 มี.ค. 2565 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรายงานผลการประชุมสภาท้องถิ่น ประจำปี 2564 [ 12 ก.ย. 2564 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ [ 19 เม.ย. 2564 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
โครงการธนาคารรับฝากขยะ [ 17 เม.ย. 2564 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศกำหนดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลประจำปี 2564 [ 15 ก.พ. 2564 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 24 พ.ย. 2563 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟานร่วมต่อต้านคอร์รัปชั่น [ 12 ก.ย. 2563 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 11 ก.ย. 2563 ]
.....................................................................................................................................................................................................................................