วันที่
ชื่อเรื่อง
9  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 20 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5  ก.ค. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงอาคาร ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน แห่งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3  ก.ค. 2567
ซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1  ก.ค. 2567
ซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาบริการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
ซื้อสารออกฤทธิ์กำจัดยุงตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มิ.ย. 2567
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบสระหนองไ่ผ่ล้อม หมู่ที่ 8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  มิ.ย. 2567
จ้างเหมาปรับปรุงอาคารกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหัวฟาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อซื้อวัสดุตามโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพ ?การประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์จากลอตเตอรี่ที่ตรวจแล้ว?และเหรียญโปรยทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มิ.ย. 2567
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง