วันที่
ชื่อเรื่อง
19  ก.พ. 2567
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ก.พ. 2567
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งธ 3056 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
13  ธ.ค. 2566
จ้างซ่อมรถยนต์ส่วนกลาง ทะเบียน งธ 3056 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนดิน บ้านหนองหัวฟาน หมู่ที่ 5 (สายบ่อทิ้งขยะ ถึง นานางสะอิ้ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโจด หมู่ที่ 7 (สายบ้านนายเอี่ยม ถึง ศาลากลางบ้าน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกคูขาด หมู่ที่ 6 (สายบ้านนางอ่อน ถึง บ้านนางสมหมาย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
21  ก.ย. 2566
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหินตั้ง หมู่ที่ 4 (สายนานางกุหลาบ ถึง นานางผัด หงษ์ทอง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  ก.ย. 2566
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 24 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ก.ย. 2566
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันและวัสดุอุปกรณ์ป้องกันโรคตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง